امروز هوا آفتابی بود...

من اما...

با دل ابری به سراغت آمدم...

آمدم آرام شوم...

آمدم مثل همیشه همه دلهره هایم را...دلتنگی هایم را...دلمویه هایم را...

در آغوش امواجت به امانت سپارم...

اما...

تو بگو دریای من...

تو بگو بیقراری من بیقرارتر از دیروزهای دور بود،

یا تو آرام کردن را از یاد بردی که بیقرار آمدم و بیقرار رفتم...


:: هر وقت خواستم تنها نباشم،تنهاتر شدم :)


#امروز_منُ_دریای من