این تنها یک پست است
و عرض ارادت به دوست عزیزی که وبلاگش را از خیلی قبل ها دنبال می کنم...
وبلاگی ساده... بی تکلف...که بار اول از اسمش هیچ سر در نمی آوردم...
آبو...
:: این حرکت پیشنهاد داده شد از (اینجا)
:: از دسته پست های دوست داشتنی آبوی عزیز...