اعتراف می کنم کلاس اول که بودم،مشق فردام یه صفحه ش موند...نوشتم و نوشتم تا رسیدم به اولین اشتباه...ولی هر چی می گشتم پاک کنی نمی دیدم! فکر کنم مدرسه جا مونده بود...چون تا جایی که یادم میاد اون 8-10 تا غلط و خط خوردگی صفحه رو با تف پاک کردم!!! :| چیه؟؟؟ :| بچه بودم!میفهمی؟ بچه! :| تازه فردا مشق تفیمو با افتخار بردم پیش معلم...فقط نمی دونم چرا هیچی بهم نگفت! :دی البته شاید چون بار اولم بود :|

:: به پستم که نگاه می کنم می بینم همه کس جرئت یه همچین اعترافی رو ندارن! :))