وقتی گرفته باشم...فرقی نمی کند توی خانه ام...یا سر کلاس فلسفه...

درد واژه ها که بخواهند بیایند...خودشان می آیند...

بدون دعوت...


اسرارِ دلم بسیار،کو محرم اسراری؟

من حالِ پر از دردم،کو مونس و غم خواری؟

عالم شده در چشمم،یک خوابِ غبار آلود

این خواب،پر از خسران،کو لحظه ی بیداری؟


امضا:آبان دخت