اینکه آدم نداند و اشتباه کند حرفی نیست اما...

اینکه بداند و اشتباه کند یعنی یک جای کار بدجور می لنگد!


:: عزیزانی که در خواست هدر داده بودند به اینجا رجوع کنند...


:: فکر کنم یا یک جای کارم می لنگد یا یک جای مغزم...جدا...چرا حاضرم تمامی کتاب های دنیا را مطالعه کنم جز کتاب های درسی ...همین درسی هایی که سال بعد می شوند آزمون سراسری 1396...که اگر تا اینجای عمرم مرده و زنده بودنم برای کسی مهم نبود زمان اعلام نتایج حتی حسن آقای بقالِ سر کوچه ی خانه ی مادربزرگ هم می پرسد: دانشگاه قبول شدی؟


:: احمق هایی که می دانند خریت می کنند و باز هم به کارشان ادامه می دهند، به بهشت نمی روند :)