گاهی آدم با دیدن یک سری چیز ها...

نه فریاد می زند...
نه اشک می ریزد...
نه بغض می کند...
نه می نویسد...
اینجور وقت ها آدم نیاز دارد سکوت شود...
مچاله شود توی خودش...
خاطرات توی ذهنش نقش ببندد...
و فقط نگاه کند...
و نگاه کند...
 
 
 
 
دریافت
 
:: باران را دوست دارم...بوی زندگی می دهد :)
 
:: ویدیو_علیرضا خطیبی
:: عنوان_مولوی