"تنها بنایی که اگر بلرزد،محکم تر می شود دل است!"

(درویش مصطفا)

*

علی:یعنی می خواهید دور دنیا بگردید؟

هفت کور: مگر بده؟ از اینکه دور خودمان بگردیم که بهتره!

*

وقتی رفیق آدم چیزی از آدم خواست،لطفش به این است که بی حکمت و پرس و جو بدهی.اگر حکمتش را بدانی که به خاطر حکمت داده ای،نه به خاطر لوطی گری.منِ او،رضا امیرخانی