هی می گویند طنز بنویس...

بگذار نوشته هایت این ملتِ غم زده را بخنداند...!

دِ آخر لامصب ها!

مـــن او را نــــدارم...

می فهمید او را نداشتن یعنی چه؟:: عکاس_امیرعلی.ق

:: عنوان_نیما یوشیج