من از تمام دنیا یک آسمان می خواهم...

و یک تو...

و یک درخت،

که بنشینیم زیر سایه اش...

تو از خواب دیشبت برایم بگویی...

من خیره شوم به چشمانت...

تو بگویی: فصل عاشقانه ها که رسید تمام درختان خیابان هشتم را بشماریم

من خیره شوم به چشمانت...

تو بگویی: با توأما!!!!

من خیره شوم به چشمانت...

راستی مرد من،

گفته بودم پیراهن سفید چقدر بهت می آید؟