راستی مــرد!

نمی دانی چه عالمی دارد بانــو ی تو بودن...:: هر تارموی تو غزلی عاشقانه است/دیگر رسیده تا کمر این شعر آخرت...

[صالح دروند]