خب...

یادتونه گفتم سنتور زده بودم؟

البته نه اینکه بلد باشما...کلا صفرِ صفرم! هیچی بلد نیستم از سنتور  :|

و همینطور الکی،

الله بختکی شروع کردم زدن و ضبطش کردم...

و خب واقعا و عمیقا پیشنهاد میدم اینو گوش ندید :|

چون خیلی داغونه ...کلا نت ها تو هوای اتاق پرواز می کنن اونم چجورم:)))

فقط گذاشتم اینجا تا اولین خاطره ی ساز زدنم ثبت بشه همین :)