همیشه گیتار را دوست داشتم...اصلا آنقدری که نمی دانم چجور باید توصیفش کنم...انگار او معشوق باشد و من عاشق...که می بینمش چشمانم برق می زند...که صدایش...آخ صدایش...

کلیپ

:: هر چیز که مربوط به هنر باشد دوست دارم...از نقاشی و طراحی گرفته تا موسیقی و عکاسی و... و خب این کلیپ...کاری به هیچ چیزش ندارم...کاری به تیپ نوازنده اش...کاری به آن جمع و قیافه ها...فقط وقتی انگشت هایش روی گیتار رقصید...و این صدا...عجیب توی خودم رفتم...