مثلا بنشینی کنارم...

چتری هایم را کنار بزنی و بگویی:چه خبرا خانومم؟

و گل های سفید و کرمی توی فرش بهمان لبخند بزنند...


❊ ای دو سه تا بوسه ز من دورتر...

خنده ی تو با دل من جور تر :)