من عاشق همان لحظاتم...

همان لحظاتی که از هجوم با تو بودن،

کلمات در من لال می شوند...


:: عاشقی کار دل مصلحت اندیشان نیست

قدم اول این راه جگر می خواهد...

[قاسم نعمتی]


:: یه یکی دو روزی نیستم...می ریم خونه ی عموجان و کنار ماهیا و قناری ها و کبوترای باصفاش :))