مثلا توی جمعِ خیلی بزرگترها صدایم کنی،

بگویم: جان دلم؟

آبرویمان برود :)